top of page

הלכתי - כל מה שקשור להלכות סת"ם

ציבורי·78 משתתפים

הלכות חק תוכות - הרב שלום נאומן שליט"א

המעוניין בעותק במחיר עלות של 6 ש"ח, יכול להתקשר בשעות בין הסדרים: 0527684708הלכות חק תוכות
.pdf
Download PDF
bottom of page